Kick-off dự án Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp
Bài viết chưa công bố


Dự án Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp (SME) là một phần của hệ sinh thái các dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp và quản lý điều hành các hoạt động tại Cục phát triển Doanh nghiệp (AED).


Kick-off dự án Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp


Open Modal
Subscribe Us

We help you to streamline your business with the best articles. Subscribe to our newsletter and stay updated.

Describe yourself as:

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.